Film perforated heating needle roller die

Film perforated heating needle roller die
Model:xf
Brand:xf
Origin:Made In China
Category:Industrial Supplies / Chemical Machinery
Label:Film perforation rol , Film needle roller , Film needle roll
Price: ¥1000 / pc
Min. Order:1 pc
Inquire Now

Product Description

Sùliào bāozhuāng bómó jīng gāi jīxiè shèbèi dǎ kǒng, dǎ kǒng zhēn gǔn jīngdù gāo, kǒng jiānjù jí kǒngjìng dàxiǎo jūnyún, zhēnjiān gāodù yīzhì, kǒngjìng dàxiǎo (zìxíng tiáozhěng) jí kǒng xíng páiliè, bùtóng bómó cáiliào dǎ kǒng xūqiú àn kèhù suǒ xū dìngzhì. Gāi dǎ kǒng bómó guǎngfàn yìngyòng yú miànbāo, shípǐn, xiānhuā, yīliáo měiróng děng bāozhuāng bómó jí gōngyè shàng dǎ kǒng tòuqì chǎnpǐn, fùgài duō hángyè de bómó dǎ kǒng lǐngyù. Gāi dǎ kǒng jiārè zhēn gǔn mújù zǒng chéng zhuāngzhì zhíjiē ānzhuāng zài sùliào mó fèn qiē jī (fēn tiáo jī), chuī mó jīshàng dǎ kǒng shēngchǎn, xiàolǜ gāo, cāozuò jiǎndān, tiáozhěng fāngbiàn. Quánzhōu shì lǐ chéngqū xiáng fēi jīxiè chǎng diànhuà (chuánzhēn) 0595-22392190 liánluò 13808545457 Email:Xfjx123@163.Com

China 's Quanzhou City, Fujian Province, Licheng District, West Street, five tower on the

48th

 


 Film perforated heating needle roller die  1Film perforated heating needle roller die  2

Member Information

Quanzhou Xiangfei Machinery Manufacturer
Country/Region:Fu Jian - China
Business Nature:Manufacturer
Phone:13808545457
Contact:Lin Xiang Fei (Manager)
Last Online:07 Aug, 2022

Related Products of this Company